• Operacions societàries (constitució, modificacions estatutàries , ampliacions i reduccions de capital). Liquidació i dissolució de societats. Declaracions de inactivitat. Reactivació de societats inactives.
  • Funcions de consellers sense vot: reorganització i reflotament empresarial, planificació estratègica i control de gestió.
  • Obligacions i responsabilitats d' administradors i consellers.
  • Convocatòries de juntes de socis o accionistes en conflicte, sol·licitud de convocatòries judicials. Assistència jurídica per a la celebració de Juntes.
  • Defensa dels drets dels socis. Accions de responsabilitat contra l'administrador o membres del consell de direcció, demandes de impugnació judicial de juntes.
  • Redacció de Pactes parasocials : recompra de participacions o accions, d'exclusivitat, de sindicació de vot, etc.
  • Grups d'empreses: Creació i estructuració de societats holding. Operacions vinculades: redacció i preparació documentació legal: master file i contractes entre societat matriu i filials, socis-societats, administradors-societats, etc.