POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP

Domicili Social: C/ROGER DE FLOR, 82, 1º 3ª - 08401 GRANOLLERS

CIF: B-61537379

Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33758 Foli 1 Full Nº B236604.

E-mail: advocats@boilfernandezgeli.com

Nombre del domini: http://boil.grupoventus.com/

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP amb les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades amb serveis oferts per BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP 

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

1. E-Mail: advocats@boilfernandezgeli.com

2. Correu Postal: C/ROGER DE FLOR, 82, 1º 3ª - 08401 GRANOLLERS.

3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: advocats@boilfernandezgeli.com

D’igual forma, BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP.

Els continguts proporcionats per BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. 

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de BOIL FERNANDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, SLP com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.Política de privacitat en les xarxes socials oficials de

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P.

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. a la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en la mateixa . L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2 . Dades de menors d'edat o incapaços

L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en la mateixa . Per la seva banda, si l'usuari és incapaç , BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. adverteix que serà necessària l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. . BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L'usuari queda informat que BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. , amb domicili social a C/ROGER DE FLOR, 82, 1º 3ª - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA) , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l'entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. amb la finalitat d'oferir informació de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. , per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política .

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d' utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. l'usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L'usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l'autorització de tercers .

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma .

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei .

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

6 . Altres tercers prestadors de serveis

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. adverteix l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

7 . Qualitat de les dades

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l' usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en la mateixa.

8 . Exercici dels drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. informa a l'usuari de la possibilitat d' exercir els drets d' accés , rectificació , cancel·lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. amb domicili social a C/ROGER DE FLOR, 82, 1º 3ª - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA), o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l'interessat haurà d'enviar a BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d'usuari a la pàgina oficial de BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. en la xarxa social, per tal d'identificar inequívocament.

9 . Altra informació d'interès

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L'usuari pot contactar amb BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P. mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

BOIL FERNÁNDEZ GELI ADVOCATS ASSOCIATS, S.L.P.

Domicili : C/ROGER DE FLOR, 82, 1º 3ª - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA)

Email : advocats@boilfernandezgeli.com

Així mateix l' usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.