• Acomiadaments disciplinaris, i per causes objectives
  • Reclamacions de indemnitzacions i Fons de garantia salarial
  • Modificació de les condicions de treball. Mobilitat funcional i geogràfica
  • Expedients de regulació d'ocupació (ERO)
  • Assessorament en conflictes col·lectius i reclamacions davant la jurisdicció social
  • Pensions: jubilació i invalidesa
  • Accidents de treball i malalties professionals