• Pactes d'exclusivitat, no competència i confidencialitat
  • Sistemes de retribució: càlcul de nòmines, assegurances socials, disseny de polítiques retributives i sistemes de retribució variable.
  • Acomiadaments disciplinaris i per causes objectives
  • Reestructuracions: expedients de regulació d'ocupació (ERO) i reestructuracions de personal, suspensió de contractes de treball, modificacions de les condicions de treball, reducció de jornada, reducció de salari, trasllats.
  • Auditories i due diligence laboral
  • Negociació col·lectiva i mediació en conflictes col·lectius: assessorament i interlocució davant els representants dels treballadors (comitès d'empresa, delegats de personal) intervenció en vagues, tancaments i d'altres reivindicacions laborals.
  • Procediments davant la jurisdicció social i contenciosa-administrativa
  • Inspeccions de treball: preparació, defensa davants de procediments sancionadors, liquidació de quotes de Seguretat Social.
  • Treballadors desplaçats a l'estranger: anàlisis, estratègia i disseny de plans d'expatriació fiscals i laborals.